Läs senare

Använd alternativa verktyg!

15 Apr 2013

Bild: Christoffer HjalmarssonDet är inte längre relevant att diskutera om IT ska användas i undervisningen, utan snarare hur det ska göras på ett framgångsrikt sätt. Redan på planeringsstadiet behöver man anlägga ett förebyggande, inkluderande perspektiv för att alla elever ska få möjlighet att lyckas. En tillgänglig undervisning borde vara en självklarhet i dagens skola. Alla elever har rätt att känna sig delaktiga.

Inom EU lyfts digital kompetens som en nyckelkompetens för ett livslångt lärande, vilket också tydligt avspeglas i såväl skollag som kursplaner. Problemet på många skolor är att datortätheten är låg. Många lärare upplever det som svårt att använda

IT i sin ordinarie undervisning om det bara finns två datorer per klass. Man tvingas då till segregerande arbetssätt, där endast de som anses ha störst svårigheter får tillgång till dator som särskilt stöd. Skolinspektionens granskningar visar att it på många skolor inte används fullt ut i undervisningen och att många elever i läs- och skrivsvårigheter inte får tillgång till de alternativa verktyg som de behöver i sitt lärande.

IT-användning ger nya möjligheter, men ställer samtidigt krav på förtrogenhet med skriftspråket. Elever i läs- och skrivsvårigheter kan därför få svårt i skolan om datormiljön inte görs tillgänglig med hjälp av alternativa verktyg som talsyntes- och stavningsprogram. Förutom adekvat utrustning krävs också ökad kompetens hos skolpersonalen. Med ett initialt ekonomiskt stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten har många kommuner därför startat skoldatatek eller liknande övergripande verksamheter kring it och specialpedagogik. Någon har därmed fått ett ansvar för att öka kompetensen kring alternativa verktyg. Många skoldatatek har sedan medverkat till inköp av kommun- eller skollicenser på talsyntes- och stavningsprogram; det innebär att alla datorer kan göras tillgängliga för samtliga elever. Programmen kan då användas förebyggande och vara till nytta för alla elever redan i den grundläggande läs- och skrivinlärningen.

Meningen är att alternativa verktyg ska användas i klassrummet, för att alla elever ska få tillgång till texternas innehåll och ha likvärdiga möjligheter att visa sina kunskaper. Därför ska verktygen användas även när elevens kunskaper bedöms. Alla förstår vi att den som inte ser så bra behöver ha sina glasögon även i provsituationer, men det tycks vara svårare att acceptera att elever i läs- och skrivsvårigheter behöver använda sina verktyg. Men om verktygen förbjuds blir det ju inte kunskaper som mäts, utan läsförmågan. Särskilt allvarligt är det att det i delar av de nationella proven inte är tillåtet att använda talsyntesprogram. Lärare upplever det som förödande att tvingas utsätta vissa elever för ett uppenbart misslyckande. Man kan verkligen undra om dessa regler är förenliga med barnkonventionens intentioner.

Ett tecken på att undervisningen är tillgänglig är att de alternativa verktygen används i alla klassrum. Hur tillgänglig är din skola för elever i läs- och skrivsvårigheter?

ur Lärarförbundets Magasin