Läs senare

Åtgärdsprogram vinner över provregler

Åtgärdsprogram väger tyngre än Skolverkets anvisningar om nationella prov, slår juristen David Ryffé fast. Det ger elever med dyslexi rätt att använda hjälpmedel vid dessa prov.

28 Jan 2014

Debattens vågor har gått höga kring Skolverkets anvisningar om hjälpmedel vid nationella prov. Elever med dyslexi får inte använda exempelvis talsyntes vid proven i läsförståelse för årskurs tre och sex. Situationen har liknats vid att ta glasögonen av en person med synfel.

Ängkärrskolan i Solna vänder sig specifikt till barn med dyslexi, och där låter man eleverna använda sina ordinarie hjälpmedel vid de nationella proven.

– Vår uppgift är att stärka barnen så att de går vidare i livet, inte att sänka dem. Det är en form av mobbning att först låta eleverna träna med hjälpmedel, och sedan vid provtillfället säga ”pilutta dig, nu får du inte den hjälp du behöver”, säger rektor Carin Segerström.

Ängkärrskolan har låtit Juristfirman Vide studera frågan om elevernas rätt att använda hjälpmedel. Jurist David Ryffé tycker att svaret är enkelt. Åtgärdsprogrammen är inskrivna i skollagen. Enligt juridikens abc står en lag över en myndighetsföreskrift, i detta fall Skolverkets föreskrifter om nationella prov.

– Om det står i elevens åtgärdsprogram att hon ska ha hjälpmedel vid prov så är det inte möjligt för skolan att göra ett undantag vid nationella prov. Då bryter skolan mot skollagen, säger David Ryffé.

Han framhåller att det är viktigt att åtgärdsprogrammen tydligt beskriver vilka kompensatoriska hjälpmedel som eleven behöver, och vid vilka tillfällen.

Skolverket står fast vid sina anvisningar: Elever får inte använda hjälpmedel såsom talsyntes i de delprov i årskurs tre och sex som handlar om läsförståelse.

– En av de saker som prövas där är om eleven kan ”läsa med flyt” och då kan eleven inte få texten uppläst för sig. Däremot kan läraren göra andra anpassningar, som att förlänga tiden eller dela upp provet i kortare delar, säger Karin Hector-Stahre, enhetschef för prov- och bedömningsenheten på Skolverket.

Hon framhåller att hjälpmedel är tillåtna vid andra delprov där inte just ”läsa med flyt” är vad som prövas.

Om en elev har rätt till exempelvis talsyntes enligt sitt åtgärdsprogram måste väl skolan följa åtgärdsprogrammet?

– Eleven får använda sådana hjälpmedel om läraren bedömer att eleven absolut inte kan läsa texten. Men då kan man inte säga att eleven har uppnått kunskapsmålen på det delprov som handlar om att läsa med flyt. Man har inte prövat det som ska prövas, säger Karin Hector-Stahre.

Hon tillägger att det är upp till skolorna att uppge vilka hjälpmedel som eleverna har fått använda. Skolverket kontrollerar inte hur proven genomförs.

Rektor Carin Segerström har informerat Skolverket att Ängkärrskolans elever får använda de hjälpmedel de har rätt till enligt sina åtgärdsprogram.

– Vi kommer att fortsätta som vi har gjort och vi fortsätter också att rapportera in resultaten, säger hon.

Skolverket får många frågor om hjälpmedel vid nationella prov och lade därför i slutet av höstterminen ut en ny text i ämnet på sin hemsida. Enligt Karin Hector-Stahre innehåller texten inga förändringar av reglerna, utan bara förtydliganden. Läs Skolverkets text här.

ur Lärarförbundets Magasin