Läs senare

Professor kritisk till utredningen

Högskoleverkets utredning är inte tillräcklig, anser Claes Nilholm, professor i pedagogik vid Högskolan i Jönköping.

31 Maj 2012

Högskoleverket föreslår i sin utredning att specialpedagogexamen avskaffas till förmån för en ny inriktning mot specialpedagogik inom speciallärarutbildningen. Viktiga frågor är inte tillräckligt kartlagda i utredningen, tycker Claes Nilholm, professor i pedagogik vid Högskolan i Jönköping, som har arbetat mycket med frågor rörande elever i behov av särskilt stöd.

– Som forskare anser jag att det är problematiskt när det görs en massa olika satsningar inom skolan – först på speciallärare, sedan på specialpedagoger och nu på speciallärare – utan att man undersöker konsekvensen av reformerna. Jag är upprörd över att man inte grundar sådana här utredningar på mer kunskap och mer forskning. Det är allvarliga saker man håller på med. Specialpedagogiken är kanske skolans viktigaste område, säger Claes Nilholm.

Högskoleverkets utredning sällar sig, enligt Claes Nilholm, till den skara dokument inom skolväsendet där olika synsätt på specialpedagogik blandas. Vissa styrdokument präglas av det kategoriska perspektivet, där individens svårigheter är i fokus, medan andra dokument lyfter fram det relationella perspektivet, som betonar miljöns påverkan på elevens möjlighet att lära.

– Det är dags för ett ordentligt grepp inom det specialpedagogiska området! Det sker så snabba förändringar hela tiden och exempelvis brister koordinationen mellan utbildningsanordnarna och skolorna. Det behövs en mer genomgripande utredning, såsom man exempelvis har gjort i Norge, säger Claes Nilholm.

Gör inte denna utredning det samlade grepp som du efterlyser?

– Nej, det tycker jag inte. Det krävs en större genomlysning av hur vi ser på elevers svårigheter. Massvis av forskning visar att skolan rutinmässigt förlägger problem till eleven samtidigt som vi vet att miljön har stor betydelse.

Claes Nilholm framhåller att det är bra att utredningen visar på behovet av ett mer övergripande specialpedagogiskt arbete i skolan. Han tycker också att det är positivt att Högskoleverket föreslår att vissa delar ur specialpedagogutbildningen ska behållas. Däremot är han rädd att den föreslagna inriktningen mot specialpedagogik kommer att tappa sitt fokus på lärmiljön och i stället bli en av sju inriktningar där man, enligt Nilholm, betonar elevers brister.

– Det blir nu viktigt att se vad regeringen beslutar i frågan. Om man väljer att fokusera den nya inriktningen mot socioemotionella problem, som nämns i utredningen, då har du en speciallärarutbildning som inriktar sig på sju avvikelser. Det går emot mycket av den internationella diskussionen inom det specialpedagogiska området, säger Claes Nilholm.

ur Lärarförbundets Magasin