Läs senare

”Skolorna missar elever med grav språkstörning”

En ny sorts undervisningsmiljöer och regionala kunskapscenter. Det föreslår Jan Sydhoff i en kommande utredning om språkstörning.

06 Dec 2015

Elever med grav språkstörning är en av specialskolans målgrupper. De är så pass få att kommunerna inte förväntas ha resurser att ge dem den utbildning de har rätt till. Ändå går den absoluta majoriteten i vanlig klass, bara några få procent av eleverna går i specialskola.
– Det beror på att skolorna inte känner till att de har grav språkstörning. Eller att föräldrarna inte tycker det är så lämpligt för eleverna att börja i en riksrekryterande skola och flytta hemifrån. Då tappar de det som fungerar hemma, elever med grav språkstörning är en skör grupp, säger utredaren Jan Sydhoff.

 

Han utreder skolans stöd till elever som är döva, hörselskadade eller har grav språk-störning och använder teckenspråk. För två år sedan breddades utredningen till att omfatta elever med grav språkstörning men som inte använder teckenspråk. Utredningen ska lägga fram förslag den 15 april nästa år.

Jan Sydhoff berättar att han kommer att föreslå ett nytt stöd till eleverna med grav språkstörning: särskilda kommunikativa miljöer. Det kan vara grupper eller särskilda skolor. Till skillnad från särskilda undervisningsgrupper ska kommunerna få driva dem permanent.

Om förslaget går igenom måste skollagen ändras.

– Grav språkstörning är en livslång funktionsnedsättning. Man kan inte sätta in stöd under en termin och tro att språkstörningen försvinner. Vi föreslår att det inrättas sådana miljöer lokalt så pass tätt att eleverna kan bo kvar hemma, säger han.

Jan Sydhoffs uppdrag är att definiera vad grav språkstörning är, kartlägga hur många elever som har den gravare formen av språkstörning och vilket stöd de behöver från staten. Gruppen har funnits med i flera utredningar om elever med funktionsnedsättning i skolan ända sedan 1990-talet utan att stödet till dem egentligen har utretts.

 

Omkring 0,7–0,8 procent av alla elever i grundskolan och gymnasiet har grav språkstörning, enligt utredningens beräkningar. Det betyder drygt 700 elever i varje årskurs.

Av dem går mellan 95 och 98 procent helt integrerade i sin hemkommun.

Språkstörning är en bred medicinsk diagnos. Tillsammans med forskare och sak-kunniga har utredningen tagit fram en pedagogisk definition av grav språkstörning. Definitionen skickades ut till landets alla rektorer och elevhälsor i grundskolan och gymnasiet och de har uppskattat hur många elever på deras skola som stämmer in på definitionen. En förutsättning var att eleverna skulle ha en språkstörningsdiagnos.

Logopeder i fem landsting har gjort liknande uppskattningar genom att titta på alla elever i femman och sexan med diagnosen språkstörning och jämföra med den pedagogiska beskrivningen av grav språkstörning.

– Vi har fått två jämförbara siffror och tycker att vi har bra på fötterna, säger Jan Sydhoff.

Många finns bland hemmasittarna, misstänker han.

Utredningen väntas också föreslå regionala kunskapscenter för grav språkstörning, som kan stötta rektorer och anställda inom elevhälsan.

– Vi funderar kring ett system med regionala nav på 15 platser i landet. Via dem kan staten ha koll på vilka elever som behöver stöd, bedöma vad de behöver och ge stöd till rektorer och elevhälsovården.

Jan Sydhoff vill också att Specialpedagogiska skolmyndigheten, spsm, får ett mer proaktivt uppdrag. Den ska söka upp elever med grav språkstörning i stället för att vänta på att skolorna ber om hjälp.

Särskolans nya målgrupp är ett starkt skäl till att intresset för elever med grav språkstörning ökat, tror Jan Sydhoff. En del elever med grav språkstörning, oklart hur många, gick tidigare i särskolan. Men nu får elever utan utvecklingsstörning inte längre gå i särskolan. Då har det blivit tydligt att grundskolan inte kunnat ge dem ett bra stöd.

ur Lärarförbundets Magasin