Ingår i temat
Elevhälsa
Läs senare

Barnets bästa är allas ansvar

ELEVHÄLSAFör att barn och unga ska få det stöd de behöver måste många aktörer i samhället hjälpas åt. Men samarbetet mellan skola, Sjukvård och socialtjänst brister på många håll. Varför är det egentligen så svårt att få till? Vi har sökt svar i västgötska Grästorp och på Malmaskolan i Kolsva.

04 sep 2018
Bild: Johanna Hellgren

Grästorp är en liten kommun vid södra Vänern med tre grundskolor nära varand­ra. Kommunen anställde 2011 en pedagog och en socialsekreterare i en ny verksamhet kallad Team Agera, en sorts brygga mellan socialtjänst och skola. Med tillfälligt stöd från Folkhälsomyndigheten utökades verksamheten 2013 till fyra personer. Team Agera satt ute i skolan, där elever och lärare kunde söka upp dem. Teamet ägnade sig åt både direkta insatser och förebyggande insatser, som föräldrautbildning och hälsointervjuer med fjärde­klassare. Verksamheten beskrevs som en utökad och fördjupad elevhälsa.

Anette Bolin är en av två forskare vid Högskolan Väst som följde verksamheten i ett år. Hon beskriver Team Agera som ett ”absolut lyckat projekt”.
– Det viktigaste var att de fanns fysiskt tillgängliga på skolorna och också fysiskt tillgängliga för socialtjänsten. De var lätta att få tag på och flexibla i arbetsuppgifterna, säger hon.

Team Ageras medarbetare syntes på skolgård och i matsal. Forskarnas intervjuer visar att närvaron skapade en trygghet. Eleverna lärde sig att det här var vuxna som fanns i skolmiljön dagligen och som inte spred saker vidare till andra. Det blev heller inget stigma att söka kontakt. Den anmälda frånvaron bland de elever som fick hjälp av teamet minskade och betygen i matematik och svenska steg. Däremot sågs ingen signifikant minskning av oanmäld frånvaro.

Det viktigaste var att de fanns fysiskt tillgängliga på skolorna och också fysiskt tillgängliga för
socialtjänsten.

Intervjuade personer ur den ”vanliga” elevhälsan och pedagoger såg Team Agera som en avlastning och källa till kunskap. Deras egen tid till förebyggande arbete och att lära ut ämneskunskaper ökade.

Mattias Ymefors, tidigare samordnare för Team Agera, kom från socialtjänstsidan. Han såg stora vinster med att finnas på skolan.
– Jag upplever att skolan inte riktigt förstår vilka dilemman vi brottas med, att vi måste komma in tidigt. Vi har samma problem som skolan: all vår verksamhet bygger på relation. Det är i extrema fall som vi kan få till myndighetsutövning och i såna fall omhänderta ett barn eller en ungdom, säger Mattias Ymefors.

Han fick sin lön av socialtjänsten, men kallades kurator på skolan och upplevde inte minst att relationen med föräldrar blev enklare. Det gick att kontakta föräldrarna om oro för ett barn på ett mycket enklare sätt.
– Socialtjänsten har ett sånt stigma. När det kommer en socialtjänstanmälan är föräldrarna så fokuserade på att allt ska framstå som så himla bra. ”Vi har inga problem, nej, nej, nej.”

Eftersom Mattias Ymefors jobbade tillsammans med en pedagog i teamet upplevde han det också som om dörrar till skolans värld öppnades lättare. Kunskap om orosanmälningar blev lättare att förmedla.

Team Agera finns inte längre kvar i Grästorps kommun och lades i praktiken ned 2016. Socialtjänsten har försvunnit från skolan. Riktigt vad det beror på är svårt att få ett samstämmigt svar på. Hastig personalomsättning, chefsbyte i skolan och resurser är några förklaringar som nämns. Forskaren Anette Bolin är inte helt förvånad. Hon är ganska van vid att speciella satsningar försvinner – även om de har setts som lyckade.
– Min tolkning är att nydanande verksamheter alltid är i farozonen när det ska organiseras om, eftersom de inte är etablerade. Då är det alltid skört när man byter ledning och personal.

I Grästorps kommun är nu i stället en annan verksamhet på gång, Agera 5.0. Inom ramen för den planeras samverkan mellan bland annat förskola, barnavårdscentral, socialtjänst och elevhälsa kring förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Alla artiklar i temat Elevhälsa (7)

ur Lärarförbundets Magasin