Läs senare

Bjuv vänder frånvaro till närvaro

AktuelltMät all frånvaro, även giltig. Det är ett av förslagen i regeringens utredning om skolfrånvaro. Bra, tycker specialpedagog Eva Elg i Bjuv, där skolan varje vecka går igenom all frånvaro.

av Elisabeth Cervin
27 jan 2017
27 jan 2017

Saknad! Så lyder rubriken på regeringens utredning om elever med problematisk frånvaro –
eller hemmasittare i vardagligt tal. Och skolan brister ofta redan där: Det dröjer för länge innan eleven saknas.

– Frånvaron uppmärksammas för sent och barn tappas bort. När skolan väl sätter in åtgärder så kartlägger man inte vad det är som brister för just den här eleven. I stället sätter man in åtgärder som kanske funkade för en annan elev, säger utredaren, psykolog Malin Gren Landell.

Utredningen konstaterar att den lagstiftning som finns för att förebygga frånvaro efterföljs dåligt. Det saknas också en samsyn kring vad som är problematisk frånvaro. Skolverket föreslås ta fram allmänna råd om hur frånvaro ska bedömas.

Malin Gren Landell understryker att all frånvaro, även giltig sådan, måste beaktas. Ströfrånvaro är ofta en inkörsport till långvarig frånvaro. Hon föreslår att alla skolor inrättar en funktion – en person eller ett team – som registrerar och uppmärksammar frånvaro. Hon exemplifierar med en skola där skolsköterskan rutinmässigt ringer till elever som varit sjuka i ett par dagar.

Utredningens förslag i korthet

  • Ny skrivning i skollagen om skolans, ytterst rektorns, ansvar att utreda en elevs frånvaro.
  • Inrätta en funktion på varje skola som följer upp elevers frånvaro.
  • Utred elevhälsans uppdrag. Ökat fokus på hälsofrämjande arbete.
  • Ge studie- och yrkesvägledarna en roll i närvaroarbetet.
  • Systematiska överlämningar när elever byter skolor.
  • Tydligare ansvar för hemkommunen att samordna olika myndigheters insatser.

Utredningen heter Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera.

– Det innebär en väldigt liten kostnad att reagera när en elev inte är i skolan, men det ger stor effekt.

I skånska Bjuv har specialpedagog Eva Elg arbetat under ett år med kommunens hemmasittare. Rutinerna kring frånvaro har stramats upp. Skolan kontaktar föräldrar vid all frånvaro och ”kollar läget”. Varje fredag går mentorerna igenom veckans frånvaro och analyserar särskilt den över tio procent eller med ett oroväckande mönster. Vid behov kontaktar läraren elevhälsan – ofta specialpedagogen eller kuratorn – som i samråd med rektorn startar en utredning.

När Eva Elg började sitt uppdrag identifierades tio elever med hög frånvaro. I dag är alla tillbaka: i grundskola, gymnasium eller praktik. Goda frånvarorutiner är en av framgångsfaktorerna, enligt Eva Elg. En annan är själva kontakten med eleven.

– Det är viktigt att skapa goda relationer med eleverna och visa att du har höga förväntningar på dem. Något som alla dessa elever har gemensamt är att de vill vara i skolan. Du måste visa att du tror på dem.

Eva Elg har en ”mirakelfråga”: Vad behöver vi förändra för att du ska komma tillbaka? Eleverna sitter nästan alltid inne med svaret. Ibland vill de ta bort prov eller förkorta skoldagarna.

– Eleven ser jätteförvånad ut när jag säger ”okej, vi tar bort proven”. Sådana förändringar innebär en tankevända även för lärarna. Vi måste låta eleven hålla i taktpinnen.

Cassandra Nilsson, 13 år, hade varit hemma från skolan nästan hela sexan när Eva Elg tog kontakt.

– Det bästa Eva gjorde var att lära känna mig. Andra ville bara att jag skulle komma tillbaka till skolan. Det ville Eva också, men eftersom vi blev mer som kompisar så visste hon när jag till exempel inte orkade prata mer.

Under sommarlovet inför sjuan besökte Eva och Cassandra skolan många gånger, för att Cassandra skulle träna på att vara där.

– Nu vill jag vara i skolan. Jag trivs, säger Cassandra Nilsson.

Eva Elg tycker att regeringens utredning är ”oerhört komplett”.

– Jag blev så glad när jag läste den! Förslagen handlar om just sådant som vi har gjort i Bjuv och som har gett resultat. Vi har skaffat bra rutiner kring rapportering och uppföljning av frånvaro. Vi har omorganiserat elevhälsan och tagit in studie- och yrkesvägledaren. Och så arbetar vi proaktivt för att eleverna ska må gott och känna sig sedda.

ur Lärarförbundets Magasin