Läs senare

Glapp mellan forskningen och lärarens vardag

RECENSIONJim Cummins nya bok ger riktlinjer för hur man kan stötta nyanlända elever. Tyvärr finns det ett glapp mellan forskarens och lärarens vardag, skriver specialpedagog Margot Zakariasson.

05 dec 2017
Flerspråkiga elever
— effektiv undervisning i en utmanande tid
Jim Cummins Natur & Kultur

Aldrig tidigare i historien har migrationen varit så omfattande som nu och det påverkar självklart skolan på ett genomgripande sätt. I en skola med språklig, kulturell och reli­giös mångfald krävs en undervisning som hjälper alla elever att nå målen. Författaren Jim Cummins är en av världens ledande forskare med fokus på flerspråkiga elever. Med stöd i svensk och internationell forskning förklarar han vad lärare och skolledare bör göra för att hjälpa flerspråkiga elever att lyckas.
Ett av de teman som genomsyrar boken är vikten av relationer mellan lärare och deras elever. Eleverna engagerar sig mer i skolarbetet om de känner att lärarna respekterar dem och bryr sig om dem, skriver Cummins. Jag har läst annan forskning som också framhäver denna komponent som den viktigaste för ett gott studieresultat.

Det snabbaste sättet att få elever att tappa intresset för skolarbetet är, enligt författaren, att nedvärdera barnens identiteter som elever och individer.

Cummins menar att pedagoger aldrig är maktlösa även om de arbetar i mycket utmanande miljöer eftersom de alltid kan välja hur de organiserar samspelet i sina klassrum. Jag är övertygad om att detta påstående lägger stor börda på lärarna och gör dem ensamma med problemen. Min erfarenhet är att de behöver ha ett tätt samarbete med skolans elevhälsoteam. Många av de flerspråkiga eleverna har flytt från sitt hemland och mår så dåligt av asylprocesser, åldersbedömningar och traumatiska upplevelser, att de inte klarar av att ta till sig undervisningen hur den än är organiserad.

I boken får läsaren ta del av viktiga evidensbaserade riktlinjer för den optimala undervisningen: Koppla den till elevernas liv, bekräfta elevernas identiteter, uppmuntra eleverna att använda och utveckla sina flerspråkiga förmågor, stötta läsförståelsen med mera.

Problemet med att genomföra dessa är enligt Cummins att flerspråkiga elever ses som undantag i den ”vanliga” undervisningen. Stödet ges vid sidan om, som ett tillägg i form av modersmålsundervisning, undervisning i svenska som andraspråk och studiehandledning på modersmål.

Som specialpedagog kan jag intyga att det ser likadant ut i undervisningen av elever med funktionsvariationer. Forskning visar att det integrerade stödet, där hela klassen får ta del av anpassningarna, ger det bästa resultatet. Elever med funktionsvariationer behöver inte känna sig utpekade och många klasskamrater mår bra av anpassningar som är nödvändiga för elever i behov av särskilt stöd. Detta är en angelägen bok riktad till lärarstuderande, verksamma lärare och skolledare. Den presenterar viktig forskning om undervisning av flerspråkiga elever.

Frågan är hur denna kunskap ska nå fram till den dagliga undervisningen. Jag tror att ett närmare samarbete mellan forskare och pedagoger skulle öka förståelsen för varand­ras perspektiv och vara ett steg i rätt riktning.

ur Lärarförbundets Magasin