Läs senare

För lågt ställda krav gynnar inga elever

30 jan 2019
Främja närvaro – att förebygga frånvaro i skolan
Malin Gren Landell
Natur & Kultur

Hela vuxenvärlden ska förmedla att närvaron i skolan är viktig. Inte genom att skrämma med uteblivna betyg och arbetslöshet, det ger motsatt effekt, men genom att handfast visa att vi förutsätter skolnärvaro.

I grunden handlar det om att alla elever ska få sin rätt till utbildning tillgodosedd, hävdar Malin Gren Landell. När man arbetar för att främja skolnärvaro gynnar det alla elever till skillnad mot när insatserna riktas mot en enskild elev, förklarar hon.

Orsaken till frånvaro ska kartläggas skyndsamt. Nära relationer är avgörande när man ska hjälpa en elev tillbaka till skolan. Därför behöver kartläggningen, enligt författaren, genomföras på ett relationsbyggande sätt där eleven känner sig lyssnad på.

Bristande motivation beskrivs i boken som en orsak till frånvaro. För höga krav påverkar motivationen såtillvida att om kraven är mycket högre än elevens egna resurser blir pressen för stor: ”Om det ändå är kört, varför gå till skolan?”

För låga krav kan också leda till bristande motivation eftersom eleven då kan uppleva att skolan inte kan lära hen något.

Forskning visar att elever med ast är överrepresenterade i gruppen med problematisk frånvaro. De kan ha A i alla kurser men förstår inte det sociala spelet och får inte ihop vardagen. Detta skapar stark ångest. Frånvaron beror till stor del på brister i förståelsen av elevens behov. I boken behandlas många orsaker till problematisk frånvaro. Dock saknar jag en diskussion om att mer fortbildning behövs.

Främja närvaro är ett välkommet bidrag i kampen för att alla elever ska få gå i en skola där de känner sig välkomna. Författaren uppmanar skolledare och elevhälsoteam att prova nya lösningar och ställer avslutningsvis några utmanande frågor att diskutera:
Kan vi kräva skolnärvaro när samhället i övrigt betonar flexibilitet, distansarbete, fria val och individuella lösningar? Kommer skolan att vara en fysisk plats att gå till om 10 år?

ur Lärarförbundets Magasin