Läs senare

För stora steg mellan skolformer

RECENSIONInkluderande arbetssätt och pedagogik är vanligast i förskolan och försvinner mer och mer ju äldre barnet blir. Ämnet behöver diskuteras mer, enligt specialpedagog Veronica Ferm.

04 sep 2018
Tidiga insatser och barns utbildningsvägar
Johanna Lundqvist
Natur & Kultur

Precis som titeln avslöjar handlar boken om tidiga insatser till barn och elever i behov av extra stöd. Den berör även barns olika utbildningsvägar från förskola till skola (åk 1), inkludering i teori och praktik samt det specialpedagogiska kunskapsområdets innehåll. Boken bygger på Johanna Lundqvists avhandling och den skiljer sig från tidigare svensk specialpedagogisk forskning genom att den berör begreppen tidiga insatser och inkludering longitudinellt. Det som är extra intressant med forskningen är att den tittar på förändringarna vad gäller insatser och inkludering i övergången mellan förskola-skola och fritidshem. Särskilt roligt är också att fritidshemmet blir beforskat, vilket ofta glöms bort i talet om inkludering, barn i behov av särskilt stöd och övergångar.

Avhandlingen visar att användandet av inkluderande undervisning och arbetssätt totalt sett minskar vartefter barnen blir äldre. Förtroendet för inkludering verkar vara störst i förskolan. Det gör att barns övergångar mellan skolformer medför stora förändringar och att förskole- och skolpersonal måste ges möjlighet att utbyta erfarenheter för att skapa ett gemensamt lärande om stöd­insatser och inkludering.

Det finns en koppling mellan det som barn tycker om och värdesätter och det de behöver.

Författaren menar att det finns en koppling mellan det som barn tycker om och värdesätter och det de behöver, vilket bör utgöra underlag vid planering av insatser. Vi bör också erbjuda stödinsatser som främjar och inte står i vägen för uppfyllandet av grundläggande värden och behov.
Bokens centrala budskap är att olika typer av stödinsatser behövs och att de ska ingå i högkvalitativa och meningsfulla sammanhang. Inkluderande undervisning visar sig ha en positiv inverkan på barns lärande och utveckling.

Boken väcker funderingar kring kvalitet och barns rättigheter och visar på brister som finns i övergångar gällande inkludering. Hur kan vi säkerställa att alla barn får en likvärdig utbildning? En fortsatt diskussion ute i BHT och EHT kring ämnet behövs!

ur Lärarförbundets Magasin