Läs senare

Hemmasittare ska upptäckas tidigare

AktuelltSkolor ska bli skyldiga att snabbt utreda frånvaro, föreslår regeringen. Förslaget går steget längre än det som en statlig utredare tidigare presenterat.

27 mar 2018
Rektorn bestämmer vad som är upprepad eller längre frånvaro. Foto: Istock

Regeringen föreslår en ny paragraf i skollagen som innebär att rektorer ska se till att upprepad eller längre frånvaro utreds ”skyndsamt”. Kravet gäller även om vårdnadshavare har anmält frånvaron, men undantag kan göras om en utredning uppenbart är onödig. Vad som ska räknas som upprepad eller längre frånvaro bestämmer rektorn.

Förslaget har sin grund i betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera som kom i december 2016.

Utredaren Malin Gren Landell föreslog att skyldigheten att utreda ska gälla först när frånvaron är så omfattande att eleven riskerar att inte nå målen. Flera remissinstanser tyckte att det är viktigt att uppmärksamma all frånvaro, så att insatser sätts in i tid. Regeringen har valt just den linjen: oavsett hur eleven klarar sig, ska frånvaron utredas.

Förslaget ingår i en lagråds­remiss under namnet Samling för skolan, som innehåller flera förslag, baserade på tre olika utredningar om skolan.

Om lagförslaget går igenom, blir rektorer också skyldiga att snarast anmäla till huvudman när en utredning om frånvaro görs. Av lagrådsremissen framgår att det ska kunna räcka med att skicka ett mejl till huvudmannen. Det finns inga detaljstyrningar av hur utredningarna ska göras, utan det ska avgöras i det enskilda fallet.

Efter lagrådsremissen väntar sannolikt en proposition och omröstning i riksdagen. Om förslagen går igenom ska lagändringarna gälla från den 1 juli 2018.

ur Lärarförbundets Magasin