Läs senare

Historiskt bagage tynger yrkesrollen

Specialpedagoger och speciallärare får inte gehör för
sin tolkning av yrkesrollen. Det visar en stor enkätstudie som forskaren Kerstin Göransson ansvarat för.

08 Dec 2015

Bild: MDH.Vad vill specialpedagoger och speciallärare göra på jobbet?

– Många ser det som sin uppgift att utveckla hela skolan mot ökad inkludering. Men i praktiken ägnar de lite tid åt den uppgiften, konstaterar Kerstin Göransson, docent i specialpedagogik.

Vad gör de i stället?

– Enkätsvaren visar att de lägger mycket tid på individuell undervisning av elever. Det stämmer inte med deras förväntningar om att ha en mer konsultativ roll, att handleda kollegor så att alla elever kan tas emot i den reguljära undervisningen.

Varför har de svårt att få tid för det?

– I många fall har lärare och skolledare en helt annan bild av vad den här yrkesgruppen ska göra. Det finns ett historiskt bagage eftersom den gamla sortens speciallärare ofta hade som uppgift att ta över de elever som inte fungerade i den ordinarie verksamheten.

Det finns också en skillnad i hur skolproblem formuleras, enligt dig. Kan du förklara?

– Vår enkät visar att speciallärare och specialpedagoger i hög grad förklarar problem i skolan med att undervisningsmiljön inte svarar mot elevernas behov. Bland skolledare är det mycket vanligare att se den enskilda eleven som problemet snarare än att det är skolan som har svårt att anpassa sig.

Var hittar specialpedagoger och speciallärare stöd för sin tolkning av yrkesrollen?

– Det finns inte så många juridiska styrdokument att åberopa. Specialpedagoger och speciallärare nämns till exempel inte i skollagen. Men i examensordningarna för deras utbildningar framgår tydligt att de ska arbeta med att leda hela skolans utveckling i riktning mot inkludering.

Varför får det inte genomslag ute på skolorna?

– Det kan delvis bero på hur det gick till på 90-talet när utbildningen förändrades och den gamla speciallärarrollen skulle ersättas av en ny. Initiativet kom inte från skolorna utan behovet av en förändring formulerades på politisk nivå.

Och vad säger forskningen om nyttan av specialpedagogen som rådgivare?

– Tyvärr finns det väldigt lite forskning som visar hur specialpedagoger och speciallärare kan vara med och leda utvecklingsarbetet i skolan eller vad deras handledning och konsultation ger för effekter. Forskningen har i stället varit inriktad på att utvärdera speciella metoder för till exempel läsinlärning.

Så vad talar för att specialpedagoger och speciallärare ska jobba med skolutveckling?

– Det uppdraget vilar på en ideologisk grund. Inkluderingstanken formulerades redan i 1946 års skolkommission där man skrev att barn med olika förutsättningar mår bäst av att undervisas tillsammans. Då måste speciallärare och specialpedagoger vara med och utveckla den reguljära undervisningsmiljön i stället för att plocka bort elever och bidra till en segregerad verksamhet.

Kerstin Göransson

Yrke: Docent i specialpedagogik vid Mälardalens högskola

Aktuell: Med studien Speciella yrken? Specialpedagogers och speciallärares arbete och utbildning. Studien är gjord vid Karlstads universitet och bygger på en enkät till över 4 000 specialpedagoger och speciallärare.

ur Lärarförbundets Magasin