Läs senare

Hur upplevs misslyckanden?

20 maj 2011

Carina Henriksson har i den här boken försökt skapa en förståelse för vad det innebär att misslyckas i skolan utifrån en hermeneutisk-fenomenologisk ansats. Henriksson såg i sitt material att det som beskrivs som ett misslyckande för en elev i skolan också kom att innefatta att eleven upplevde sig som misslyckad som människa. Det eleverna i studien beskrev utifrån sitt elevperspektiv var misslyckanden som uppstod i relation till lärares etiska normer och moraliska förhållningssätt gentemot dem. Istället för att inrikta sig på eleven och läraren med lärandet i specifika skolämnen i fokus kom studien att ta utgångspunkt i den pedagogiska relationen mellan eleven och läraren.

Materialet som Henriksson använt sig av i sin studie härstammar från tre olika grupper av informanter. Informanterna utgjordes av före detta elever på gymnasieskolans individuella program samt elever och § 12-hem lärare på § 12-hem. Eleverna som deltagit i studien fick själva beskriva hur de såg på att misslyckas i skolan. Eleverna blev uppmanade att berätta om ett tillfälle då de upplevt att de misslyckats och vad det har inneburit för dem. Resultatet ger på inget sätt de goda exemplen av den pedagogiska verksamheten utan utgörs av den känsla som eleven haft under ett upplevt misslyckande.

Henriksson hoppas att den här boken kan utgöra ett underlag till reflektion och diskussion kring läraruppdraget och den pedagogiska relationen mellan lärare och elev, eftersom vi som lärare alltid påverkar eleven även om vi inte är medvetna om det. Boken vänder sig till blivande lärare, specialpedagoger, speciallärare, lärare, skolledare och personal inom elevhälsoteam.

Jag tror att den här boken är av stor betydelse för reflektion och diskussion bland kollegor. Ofta tror vi oss veta vad som sker i de pedagogiska möten vi är en del av men hur upplever eleverna oss i det pedagogiska mötet? Och hur påverkar vi dem? Den här boken väcker frågor som är värda att diskutera för att göra oss mer medvetna om hur vi kan uppfattas och vad vi kan göra för att på ett bättre sätt ta del av elevens perspektiv.

Klassrumsflyktingar. Pedagogiska situationer och relationer i klassrummet.

Författare: Carina Henriksson

Förlag: Student litteratur 2009

ur Lärarförbundets Magasin