Läs senare

Perspektiv på arbetet med elever med autism

RECENSIONBoken är full av konkreta exempel som ökar förståelsen för elever med autism. Den sätter också problematiken i ett sammanhang som ger nya perspektiv, skriver specialpedagog Margot Zakariasson.

16 okt 2018
Stress och psykisk ohälsa hos elever med autism.
Diana Lorenz.
Gothia Fortbildning.

Jag minns när jag första gången kom i kontakt med en elev med diagnosen autism. Jag, en nyutexaminerad specialpedagog, skulle hantera en elev som slog sönder fönsterrutor. En pojke som förvandlades från en inåt­vänd person till en okontrollerbar yngling. Jag minns att det var ett mysterium för mig var hans förändrade beteende kom ifrån.

Diana Lorenz skriver i boken Stress och psykisk ohälsa hos elever med autism att personer med ast väcker känslor och ofta upplevs som provocerande. De kan också vara hjälpsökande men avfärda det som erbjuds och sedan klaga över att de inte fick någon hjälp. Det skapar givetvis frustration hos personalen att inte förstå vad som föranleder dessa beteenden. Enligt Lorenz är det främst brist på balans mellan förmåga och krav, avsaknad av Kasam, känsla av sammanhang, och för lite återhämtning som ger personer med autism en ökad risk för psykisk ohälsa.

En stor del av boken handlar om hur man skapar förutsättningar för flera parter att utbyta kunskap och tillsammans hitta lösningar. Författaren menar att det är viktigt att personen det handlar om involveras i processen. Att hen är delaktig bidrar även till att utveckla färdigheter som är nedsatta vid autism: att fånga upp och resonera kring tankar och känslor, att kommunicera effektivt och att söka och testa olika lösningar.

Det finns en koppling mellan det som barn tycker om och värdesätter och det de behöver.

Boken vänder sig till bland annat personal inom skolan och elevhälsan. Den är full av konkreta exempel som ökar förståelsen för varför personer med ast gör som de gör.
I mitt nuvarande arbete som specialpedagog på en gymnasieskola möter jag dagligen elever med funktionsvariation. Varje person är unik och kan lära mig något nytt om hur hen tänker och uppfattar verkligheten.

Mycket av det som Lorenz tar upp i boken blir för mig en bekräftelse på det jag redan vet men sammanhanget hon placerar det i ger mig nya perspektiv.

ur Lärarförbundets Magasin