Ingår i temat
Frånvaro
Läs senare

Så lär du dig se varningstecknen

FRÅNVAROSedan i somras är rektorn skyldig att snabbt utreda en elevs problematiska frånvaro – oavsett om den är giltig eller ogiltig. Här är en checklista över varningssignaler och vad du kan göra åt dem.

03 dec 2018
Bild: Joanna Hellgren

Känn till riskerna

Dessa faktorer kan hänga ihop med att elever utvecklar hög frånvaro:

 • Ströfrånvaro och/eller frånvaro med ett tydligt mönster, till exempel på morgnar, eftermiddagar, måndagar, lektionen i idrott och hälsa.
 • Sjukskrivningar, oftare och längre än vanligt och/eller om sjukdomsbilden är diffus.
 • Huvudvärk, illamående eller magont före och under skoldagen.
 • Eleven har vårt att komma i väg till skolan på morgonen, kommer för sent eller vill gå hem under dagen.
 • Föräldrar som känner till frånvaron och som hjälper till att sjukanmäla.
 • Sjukdom eller dödsfall i familjen.
 • Omvälvande händelser i familjen, som skilsmässa eller ett nytt syskon.
 • Missbruk eller mental ohälsa hos närstående.
 • Inkonsekvens och otydliga regler hemma.
 • En ovanligt nära relation till en eller båda föräldrarna.
 • En bakgrund med många skolbyten.
 • Ovilja till studiebesök och klassresor.
 • Negativ självbild och/eller en negativ bild av andra.
 • Dåliga relationer till en eller flera lärare men även brist på goda relationer till lärare eller annan personal.
 • Svårt med kamratrelationer och/eller svårt att umgås i grupp.
 • Stor upptagenhet med ett specifikt intresse, till exempel datorspel.
 • Nedstämdhet och tystlåtenhet.
 • Dålig hygien.
 • Svårt med förändringar och övergångar.
 • Svårt att hitta egna lösningar på problem.
 • Fastnar vid vissa skoluppgifter, har svårt att ta sig vidare.
 • Långsam läs- och skrivutveckling.
 • Obalans mellan elevens förmåga och de krav som ställs.
Bild: Joanna Hellgren

Se upp vid förändringar

Ha ett särskilt fokus vid byten av lärare, klass eller stadium om någon elev verkar uppfatta det som besvärligare än andra. Tänk till lite extra när ni bildar en klass, så att ingen elev hamnar utanför, i en känsla av att inte höra till eller passa in.

När frånvaron är ett faktum

 • Gör hembesök i ett tidigt skede för att försöka hitta orsakerna.
 • Se till att skolarbetet hela tiden får en chans att fortsätta, genom snabba insatser och att eleven är delaktig. Fokusera på relationer, kunskap samt aktiviteter som eleven klarar med lätthet och tycker är intressanta och roliga.
 • Gör pedagogiska utredningar som mynnar ut i ett åtgärdsprogram där eleven själv har formulerat sina mål kring lärandet.
 • Gör en så kallad energiinventering för att se i vilka rum och situationer eleven upplever stress.
 • Ge eleven tillgång till en reträttplats.
 • Erbjud samtalsstöd.
 • Samverka med föräldrar och andra aktörer, exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten. Sök hjälp utifrån om kompetensen inte finns på skolan.

Alla vuxnas ansvar

Alla på skolan, lärare och övrig personal, ska förmedla till alla elever att ”jag ser dig, du är en del av ett team”. Alla ansvarar därmed i någon mån för alla elever, men varje elev ska ha en lärare eller mentor som har en mer personlig kontakt. Sträva efter att utse personal efter elevens behov.

Johanna Hellgren

Ha koll på rutinerna

En grundförutsättning för att upptäcka frånvaron tidigt är att det finns ett effektivt system för från- och närvarorapportering samt genomtänkta rutiner som verkligen följs. Ha sms- eller telefonkontakt med föräldrarna om en elev är frånvarande eller kommer sent. Följ upp och analysera.

Se till att eleverna alltid har svaren på de sju frågorna:

 1. Vad ska jag göra?
 2. Var ska jag vara?
 3. Vem ska jag vara med?
 4. Hur länge ska jag hålla på?
 5. Vad händer sedan?
 6. Vad behöver jag ha med mig?
 7. Varför ska jag göra det?

När eleven inte går i skolan alls

 • Försök att skaffa, eller behålla, en god relation med familjen. Utse någon, exempelvis från elevhälsan, som håller kontakten vecko­vis för att kolla hur de mår. En lärare eller mentor kan ha daglig kontakt med eleven för att bry sig om, berätta vad de andra gör och vad som händer framåt – se till att eleven fortfarande känner sig delaktig.
 • Sätt snabbt i gång med hemundervisning. I början kanske det handlar om 15 minuter två gånger i veckan. Fokusera på ämnen som elever tycker om och har möjlighet att lyckas i.
 • För en del elever är det själva skolbyggnaden eller klassrummet som skapar oro och ångest. Prova med att träffas på en annan plats, till exempel på biblioteket. Skapa en morgonrutin för att ändå komma upp och i väg från hemmet. Öka på med enskilda lektioner i skolan, eventuellt efter skoltid eller i ett annat rum än i klassrummet.

Källor: Marie Gladh, specialpedagog, magister i specialpedagogik och professionell samverkan, författare till boken Saknad i skolan (tillsammans med Krysmyntha Sjödin), Linda Stålberg, socialpedagogisk resurs, Älvkarleby, m fl.

Alla artiklar i temat Frånvaro (7)

ur Lärarförbundets Magasin