Läs senare

Så säger lagen

Skolans styrdokument är tydliga. Här hittar du argumenten för elevers rätt till inflytande över sitt särskilda stöd.

13 maj 2016

I skollagens inledande bestämmelser står det att ”barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne”. Åsikter som också ska ”tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad” (1 kap, 10 §).

 Både Skolverket och Skolinspektionen säger att ”eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas”. Så står det förresten även i skollagen, ordagrant (3 kap, 9 §).

 Läroplanen för grundskolan slår dessutom fast att läraren ska ”ta hänsyn till varje enskilds individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande”.

 I Skolverkets material Stödinsatser i utbildningen. står bland annat, på sidor-na 37–38, att det ”är ange- läget att få en förståelse för hur eleven uppfattar sitt lärande, vad eleven upplever som ansträngande i undervisningen i olika ämnen, och om eleven själv har tankar om anpassningar som skulle kunna fungera”.

 

Källa: Wern Palmius och Lennart Rådbrink, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

ur Lärarförbundets Magasin