Läs senare

Så ser jobben ut på papperet

Speciallärare & specialpedagogNär Jennie Johansson erbjöd sig att dela med sig av sin arbetsbeskrivning i en grupp i sociala medier blev det rena anstormningen. Alla ville ha! Nu publicerar också vi arbetsbeskrivningarna för specialpedagogen och de tre speciallärarna på Åsaskolan i Kungsbacka.

28 maj 2018

3 frågor till Jennie Johansson, speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling, årskurs F–5.

Vad är det bästa i din arbetsbeskrivning?
– Det är nog nian, ”praktisk stöttning i det direkta arbetet med eleverna och modellera god undervisning”. Innan jag började läsa till speciallärare jobbade jag som klass-lärare här. Jag pratade mycket med rektorn om att specialpedagogiken behöver komma in mer i klassrummet, att alla lärare måste få ett mer specialpedagogiskt tänk i sin undervisning.
– Lärarna ska klara många delar själva, men jag kan vara ett stöd. Vi kan till exempel hålla lektioner ihop, observera varandra och lägga upp en intensivträning tillsammans. Utifrån arbetet i klassrummet handleder vi sedan lärare och arbetslag. Detta utesluter inte en till en-undervisning, som jag också gör.
– Punkterna fem och sex är också centrala. Vi måste tidigt se till att elevens självkänsla och självförtroende inte kommer på skam. Mår man bra så lär man bra.

Specialpedagogens och speciallärarnas uppdrag ser lika ut. Vilka är då skillnaderna?
– Att vi speciallärare är ute i klasser mer än specialpedagogen. Vi är i klassrum nästan lika mycket som klasslärare. Det framgår nog inte riktigt av arbetsbeskrivningen.

Vad kan förbättras i arbetsbeskrivningen?
– Vi har pratat om att uppdatera den snart. Det är viktigt att stämma av om vi gör det som står. Om det är något vi inte gör – ska det kanske bort? Det är ju inte alls säkert att ett dokument funkar i verkligheten. Vi ser till exempel att vi speciallärare gör mycket kring övergångar och att det behöver läggas till i beskrivningen. Och så önskar jag att vi förstärker nian, att vara i klass med klassläraren.

3 frågor till  AnnCatrine Matsson, specialpedagog, årskurs F–9

Vad är det bästa i din arbetsbeskrivning?
– Det är svårt att säga vilken punkt som är bäst. Det bästa är att ha hela dokumentet att falla tillbaka på när det blir mycket att göra. Om jag ska välja någon, så är andra punkten viktig; att vi ska jobba förebyggande. I mitt uppdrag ingår att stötta arbetslagen genom handledning och det är en viktig del i skolutvecklingen. Det säger sig självt att rektorerna inte kan vara uppdaterade i alla elevers behov, så min uppgift blir att hjälpa skolledningen att tänka klokt kring vårt stödarbete.

Specialpedagogens och speciallärarnas uppdrag ser lika ut. Vilka är då skillnaderna?
– Jag undervisar inte elever. Det är en stor skillnad. Däremot kan jag handleda vid komplicerade undervisningssituationer. Jag ansvarar också för utredningar kring behov av särskilt stöd och i samband med dem möter jag dagligen elever. I samtal med eleverna hittar jag vad som fungerar för dem. Det kan handla om små saker, som behov av paus och placering i klassrummet. Det är inte undervisning, men det påverkar undervisningen.
– Att specialpedagogen inte har undervisning får ju sedan fackliga följder som till exempel att jag har semestertjänst. För rektorernas del finns jag till hands under loven.
– Andra skillnader är att jag vid behov har kontakt med andra institutioner som bup och hab. Och så har jag ett övergripande ansvar för att vi håller oss à jour med specialpedagogisk forskning. Självklart delar vi på det uppdraget, eftersom speciallärarna följer forskningen inom sin specialisering.

Vad kan förbättras i arbetsbeskrivningen?
– Tidiga, förebyggande insatser kan lyftas fram ännu mer. Vi kan inte komma ifrån att vi ibland hamnar i brandkårsutryckningar, men jag tycker att vi har blivit mycket bättre med åren.

Arbetsbeskrivning speciallärare Åsaskolan

 • Analysera elevers resultat och utvecklingsmöjligheter utifrån perspektiven gynnsamma lärmiljöer och en hållbar framtid för individen.
 • Kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och medverka i förebyggande arbete.
 • Bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer.
 • Arbeta för att alla elever ska få det stöd och den hjälp de behöver.
 • Arbeta för att eleven ska upptäcka sin kapacitet, finna motivation och se sig själv som en som kan lära.
 • Motivera, uppmuntra och visa på ett positivt förhållningssätt både för pedagoger och elever.
 • Vara samtalspartner för elever, lärare och rektorer.
 • Erbjuda pedagogisk handledning både i och utanför klassrummet.
 • Praktisk stöttning i det direkt arbetet med eleverna och modellera god undervisning för kollegor.
 • Göra kartläggningar rörande elevers kunskaper och studiesituation.
 • Vara ett stöd i att utarbeta åtgärdsprogram tillsammans med elev, vårdnadshavare och lärare i samråd med specialpedagog.
 • Undervisa elever enskilt och i grupp.
 • Samverka med andra för att utveckla gynnande skolformer och stödfunktioner kring elever.
 • Individanpassa arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd.

Arbetsbeskrivning specialpedagog Åsaskolan

 • Tillsammans med rektor driva och delta i skolans utvecklingsarbete.
 • Arbeta med tidiga, förebyggande och inkluderande insatser samt se möjligheter hos eleven och i verksamheten.
 • Genomföra utredningar kring behov av särskilt stöd samt vara ett stöd i utarbetandet och uppföljningen av åtgärdsprogram.
 • Vara en kvalificerad samtalspartner till rektor, arbetslag och enskilda pedagoger i specialpedagogiska frågor.
 • Genom handledning bidra med fördjupad kunskap som gör att det pedagogiska arbetet i verksamheten utvecklas.
 • Vara delaktig i övergångar till och uppföljning av ny verksamhet för att ta vara på tidigare erfarenheter av enskilda elever.
 • Bidra med specialpedagogisk kompetens i samband med kompetensutvecklingsdagar.
 • Vara uppdaterad inom ny specialpedagogisk forskning och litteratur för att delge verksamheten.
 • Göra pedagogiska insatser i klassrummet för och med elever.
 • Delta i nätverk med kollegor inom och utanför kommunen för erfarenhetsbyte och kompetensutveckling.
 • Samverka med andra yrkesgrupper och institutioner, till exempel: IFO, BUP, HAB och enhet utveckling. 
 • Vid behov möta enskilda elever utifrån ett motivationsuppdrag.

 

Alla artiklar i temat Speciallärare & specialpedagog (8)

ur Lärarförbundets Magasin