Ingår i temat
Ny i klassen
Läs senare

”Sekretesslagen står inte i vägen”

ÖVERGÅNGARLagen är oftast inget hinder för att lämna information från en skola till en annan. Det är personalens etiska kompass som avgör, enligt sekretess-experten Staffan Olsson.

17 mar 2017
Bild: Gustaf Öhrnell Hjalmars

När krävs det medgivande från föräldrar för att lämna över information om en elev?
– Vid övergångar kan det finnas sekretessgränser, men inte vid övergång under samma huvudman. En etisk bedömning görs i stället där man ställer sig frågan: Vad behöver lämnas för den nya verksamhetens skull i deras arbete med eleven? Men det finns ett undantag från den regeln. Om två verksamheter i offentlighets- och sekretess­lagens mening vid överlämning ses som egna och självständiga gentemot varandra måste sekretess beaktas. Det är mycket oklart om förskolan och skolan ska ses som självständiga i förhållande till varandra. Förskolans personal bör därför, så långt det är möjligt, inhämta samtycke från vårdnadshavarna då känsliga uppgifter överlämnas.

Vad gäller om det är olika huvudmän?
– Att alla offentliga uppgifter, som inte är menliga för barn och närstående, kan överlämnas utan samtycke. Till exempel är elevens prestation, närvaro och frånvaro offentliga i en kommunal skola, liksom hela åtgärdsprogrammet.

Ingen sekretess mellan grundskola och gymnasium alltså?
– Finns grundskola och gymnasium under samma skolhuvudman, friskola eller kommun, kan alla slags uppgifter lämnas oavsett sekretess. Finns de vid olika huvudmän ska en bedömning göras och uppgifter lämnas som gymnasiet behöver för att eleven ska kunna klara kunskapskraven och utvecklas socialt.

Vilken information kan personal inom elev­hälsan lämna till annan personal på skolan utan föräldrars medgivande?
– Elevhälsans personal kan lämna information till andra i skolan utan samtycke, efter en etisk bedömning, med undantag för den medicinska insatsen
av sjuksköterska och läkare. En sjuksköterska eller läkare kan dock överföra sin journal mellan grundskola och gymnasium i samma kommun, även när dessa ligger i olika nämnder.

Hur ska specialpedagoger agera om de känner att information de fått har varit bristfällig på grund av sekretess?
– Om informationen brustit kan en anställd göra på olika sätt: Söka information via eleven själv eller dennes vårdnadshavare, söka kontakt med tidigare skola för att få information den vägen, ta upp frågan om rutiner vid informationsöverlämnande för att åstadkomma ändringar eller tala med andra anställda i skolan för att höra vad de eventuellt vet.

Staffan Olsson är före detta lärarutbildare, numera föreläsare och författare till böcker om sekretess och anmälningsplikt. Han medverkar även som expert på www.elevhalsan.se där han har svarat på mer än 225 frågor om sekretess.

Alla artiklar i temat Ny i klassen (9)

ur Lärarförbundets Magasin