Läs senare

Skilda åsikter om utbildningarnas framtid

AKTUELLTNågra vill lägga ner specialpedagogprogrammet. Andra vill behålla två utbildningar. Åsikterna går isär när flera tunga remissinstanser kommenterar regeringens förslag.

05 dec 2017

Regeringen vill utreda om både specialpedagog- och speciallärarprogrammen ska finnas kvar i framtiden. Förslaget presenterades i somras (se faktaruta).

En genomgång av ett tiotal av de remissvar som har kommit in visar att åsikterna om utbildningarnas framtid går isär.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, står fast vid sina tidigare slutsatser baserade på en rapport från Högskoleverket 2012: att specialpedagogexamen bör avskaffas bland annat eftersom det sker en omfattande samläsning mellan programmen.
– UKÄ ser ingen anledning att ändra åsikt i denna fråga. Det finns inget som tyder på större förändring när det gäller samläsning eller arbetsgivarens inställning. 2012 bedömdes de två examina som utbytbara, säger Jana Hejzlar, utredare på UKÄ.

Samtidigt vill UKÄ slå vakt om den kompetens som särskiljer specialpedagogerna och
därför se en inriktning mot specialpedagogik på speciallärarprogrammet.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, spsm, är av en helt annan åsikt. Den anser att det även i framtiden ska finnas två utbildningar: ”Det är viktigt att skillnaderna mellan kompetens och arbetsuppgifter förtydligas även på utbildningsnivå. Båda kompetenserna behövs i skolan.”
Lärarförbundet välkomnar, som vi skrev om i nr 4/17, förslaget att utreda frågan vidare, och tycker att båda rollerna behövs.

Lärarnas Riksförbund, där­emot, tycker att det räcker med en utbildning och vill att specialpedagogexamen avskaffas.

Förslagen i korthet

Examensmålen, liksom behovet av två olika yrkesexamina inom det
specialpedagogiska området, bör utredas.

Fler grund- och ämneslärarexamina ska ge behörighet att undervisa i särskolan, om läraren också har en speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning.

Kravet på legitimation i särskolan skjuts från 2018 till 2021.

Källa: Delbetänkandet Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola.

ur Lärarförbundets Magasin