Läs senare

Som en klok kollega

RecensionDen ingjuter mod och visar att pedagoger aldrig slutar att utvecklas. Monika Mattsson läser en stärkande handbok i konsten att handleda.

12 maj 2017
HANDLEDNING FÖR KOLLEGIALT LÄRANDE
Annika Cederberg-Scheike Studentlitteratur

I specialpedagogens uppdrag ingår olika former av samtal och en av de mer planerade och strukturerade samtalsformerna är handledning. I Handledning för kollegialt lärande ger Cederberg-Scheike verktyg för hur detta kan genomföras. Kollegialt lärande beskriver författaren som ett lärande som sker över tid och tillsammans med andra och här förklaras hur handledning kan vara en fruktbar metod för att uppnå detta. För att lyckas behövs det förutom intresserade pedagoger och stöttande skolledning också kompetenta handledare. Detta är bokens syfte – att ge stöd och struktur till den som redan i dag handleder eller den som är intresserad av att börja handleda: en handbok i konsten att handleda.

Boken lyfter fram flera av de positiva effekter som handledning kan ge, som att man får möjlighet att utveckla professionsspråket tillsammans med andra pedagoger, att man bättre förstår grunderna till sitt eget handlande och att man får öva sig i att ta andra perspektiv. Även utmaningar, som att deltagare inte vill vara en del av gruppen eller att handledaren förväntas vara expert, tas upp och diskuteras. Om handledning ska fungera så måste ledaren vara väl påläst i handledningens form och funktion och kunna förmedla detta till deltagarna så att syftet med samtalen kan uppnås.

Boken är uppbyggd så att man kan hoppa in i det kapitel man för tillfället är mest nyfiken på. En del saker upprepas därför men inte så att det stör läsningen för den som väljer att läsa från pärm till pärm. Boken har en bra längd för stressade pedagoger men innehåller gott om referenser för den som vill fördjupa sig ytterligare. Efter att ha tagit mig igenom den känner jag mig säkrare i hur jag ska gå till väga för att skapa bra förutsättningar för handledning. Boken har mest att ge till den som liksom jag är ny i handledarrollen men jag tror att även den som har handlett i många år kan använda boken som en slags reflektion kring sin egen roll i handledningen. Författaren ingjuter mod med sitt positiva tilltal och hon visar på att man aldrig slutar att utvecklas: ”du kommer att upptäcka vilka frågor som gör skillnad och med tiden spetsa din frågekompetens”. Hon känns som en klokare kollega – en handledare – som tar sig an uppgiften att utbilda läsaren i att bli en bättre handledare. Ett extra plus för de tre delarna i appendix som bland annat innehåller övningar och lathundar att använda i handledningssituationen.

ur Lärarförbundets Magasin