Läs senare

Specialpedagoger lyfts i motioner

Ge specialpedagoger en lagstadgad plats i elevhälsan, krävs i två motioner inför Lärarförbundets kongress.

31 okt 2014

Bild: Thomas Fröhling.I mitten av november håller Lärarförbundet kongress och flera motioner berör specialpedagoger/speciallärare. Avdelningarna i Västervik och Umeå vill att Lärarförbundet arbetar för en förändring av skollagen så att specialpedagoger garanteras plats i elevhälsan. I dag säger lagen att en ”person med sådan kompetens” ska ingå i elevhälsoteamet.
Lärarförbundet driver redan denna fråga, konstaterar förbundsstyrelsen i sitt svar.

Västervik yrkar på att förbundet utreder huruvida specialpedagoger bör få egen legitimation. Förslaget avvisas: ”Förbundsstyrelsen anser dock inte att tiden är mogen för att resa krav på ytterligare en legitimation eller att göra förändringar i behörighetsförordningen”.

Skollagen behöver ändras så att rätten till särskilt stöd även ska gälla förskola, förskoleklass och fritidshem, yrkar avdelning Göteborg. Förbundsstyrelsen konstaterar att lagstiftningen om särskilt stöd också gäller förskola, förskoleklass och fritidshem. Däremot behöver fler resurser riktas dit, håller styrelsen med om: ”Lärarförbundet arbetar för att en tydligare behovsstyrd resursfördelning i högre grad ska ske också inom dessa skolformer.”

ur Lärarförbundets Magasin