Läs senare

”Stödet hemifrån påverkar känslan av delaktighet”

FORSKNINGDet är inte typen av funktionsnedsättning som avgör om ungdomar känner sig delaktiga i skolan eller inte. I stället är det stödet hemifrån och av lärare som spelar störst roll, visar Frida Lygnegårds avhandling.

04 dec 2018
Frida Lygnegård Foto: Kajsa Juslin

Du har studerat om ungdomar med funktionsnedsättningar upplever att de är delaktiga i vardagliga aktiviteter. Hur gick du tillväga?
– 1 500 elever i fyra små och medelstora kommuner har fått svara på frågor om hur de upplever sin situation hemma, med kompisar och i skolan. De har också fått svara på om de själva upplever att de har en funktionsnedsättning utifrån givna exempel, såsom adhd, dyslexi, syn- eller hörselskada. Förhoppningen har varit att nå dem som upplever sig ha svårigheter i vardagen men som hamnar under tröskelgränsen för en diagnos.

Även elever som följer grundsärskolans läroplan har deltagit. Hur gjorde ni för att inkludera dem?
– Jag genomförde fem pilotstudier för att pröva enkäten. De anpassningar som gjordes handlade dels om ett enklare och mer konkret språk, dels om färre svarsalternativ i enkäten. Vi jobbade också fram metoder för själva genomförandet där vissa elever exempelvis behövde få frågorna upplästa.

Vad svarade ungdomarna som uppgav att de hade funktionsnedsättningar?
– Resultatet visar att stöd av syskon och det upplevda kommunikationsklimatet i familjen påverkar engagemanget både i skolan och i aktiviteter med kompisar. Det innebär exempelvis att ju mer stöd man upplever från sina syskon, desto mind­re frånvaro och desto högre skattar man sitt engagemang i skolan.

Vilka insatser kan göras för att öka delaktigheten i skolan?
– Vi måste ge ungdomarna en egen röst och inte enbart fokusera på den information en förutbestämd diagnos ger. Ställ frågor om vilka aktiviteter de deltar i och vad de anser de om dessa. Inkludera också familjen.

Vad kan specialpedagoger och speciallärare ha för nytta av din studie?
– Resultatet av avhandlingen visar att effekten av att uppleva sig ha en funktionsnedsättning är större i skolan än hemma och att det därför är viktigt att fokusera på hur eleverna fungerar i skolan, oavsett om eleven har fått en diagnos eller inte.

Frida Lygnegård har nyligen doktorerat med avhandlingen Participation in and outside school. Self-ratings by Swedish adolescents with and without impairments and long-term health conditions. Frida är medlem i forskningsmiljön Child och arbetar nu som lärare på avdelningen för rehabilitering vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Avhandlingen är en delstudie inom forskningsprogrammet Lordia: www.lordia.se.

ur Lärarförbundets Magasin