Läs senare

Storsatsa på speciallärare

Skärp skollagen så att det tydligare framgår att behöriga specialpedagoger och speciallärare även ska finnas på förskola och fritidshem. Det kräver Lärarförbundet i en skrivelse till regeringen.

13 feb 2015

I dag saknas behörighetsregler för skolformerna fritidshem och förskola, vilket gör att fritidspedagoger och förskollärare med specialpedagogisk påbyggnad inte får detta inskrivet i sina legitimationer.

Även nyutbildade specialpedagoger bör bli behöriga att bedriva särskilt stöd, anser Lärarförbundet. I dag är det bara speciallärare samt de specialpedagoger som utbildade sig före 2008 som får behörighet att bedriva särskilt stöd. Det betyder att de får hålla i undervisningen för elever i behov av särskilt stöd. Behörighetsreglerna behöver ändras så att både speciallärar- och specialpedagogutbildningarna leder till denna behörighet, kräver Lärarförbundet i en skrivelse till regeringen. De båda utbildningarna är lika långa och har ett liknande innehåll.

Lärarförbundet oroas också över den låga behörighetsgrad som finns inom särskolan. Att övergångstiden för legitimationsreformen förlängdes till 1 juli 2018 är bra, tycker man, men för att få fler få behöriga lärare krävs det fler insatser.

I skrivelsen, som är undertecknad av förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand, kräver man dessutom fler åtgärder för att täcka den mycket stora bristen på behöriga speciallärare och specialpedagoger. Rekryteringsbehovet är 1 200 per  år, men i dag utexamineras knappt hälften.

Regeringen har tidigare meddelat att man har för avsikt inrätta fler platser, men det arbetet måste nu skyndas på anser Lärarförbundet. Till exempel ”genom att förenkla vägen till behörighet för de som redan har en hel del utbildning och/eller erfarenhet inom det specialpedagogiska området”.

ur Lärarförbundets Magasin