Läs senare

Trevande start om särskilt stöd

Seg i början men allt som allt en bra handbok i vad
jobbet går ut på. Det tycker Specialpedagogiks nya
recensent Monika Mattsson.

31 Jan 2016

Det här är en verklighetsnära bok som vrider och vänder på samarbete i skolan för att lyckas med både enkla anpassningar och särskilt stöd. Boken riktar sig till dem som berörs av dessa frågor och när man är färdig med den är det väldigt tydligt att det gäller alla – lärare, specialpedagoger, speciallärare och rektorer. Samarbete är nödvändigt om det ska ge resultat och därmed det stöd som vissa elever är i behov av.

Varje kapitel inleds med en teoretisk del kring kapitlets tema. Sedan följer en berättande del där vi följer en fiktiv skolas diskussioner om anpassningar i skolvardagen. Berättelserna har sina poänger men för mig som arbetar på gymnasiet är det inte hög igenkänningsfaktor. De upprepar en del av det som sagts i teoridelen och jag upp-lever att de kunde kortats ned. Kanske hade de fångat mitt intresse mer om de återgav berättelser från olika skolformer i stället för 

som nu från en enda skola. Diskussionsfrågorna som följer är dock mycket bra och fungerar som ett reflektionstillfälle för mig och ger mig en längtan att få lyfta boken i större sammanhang och få diskutera den med andra.Monika Mattsson.När jag läser blir det tydligt vad det är som gör mitt jobb så svårt. Förväntningarna på vad jag ska göra ser så olika ut. ”Dessa dolda föreställningar och förväntningar är troligtvis inget som personalen talar om på skolan. De kanske inte är medvetna om att de har olika idéer om specialpedagogens roll och specialpedagogiskt arbete.”

Men så är det ju tänker jag! Precis det där är problemet! Detta blir en vändpunkt i boken för mig och jag känner att den plötsligt blir en handbok i hur jag ska kunna förklara för kollegor och rektor vad jag ska, och vad jag inte ska, lägga min tid på. Boken ger mig tips och stöd i hur jag ska kunna förklara mina val för kollegorna.

Läsningen ger mig större förståelse för dolda förväntningar som kollegorna har på mig och varför jag kan uppleva en frustration ibland. Den ger mig också kraft och ord att våga tala om detta. Säkert är det fler yrkeskategorier i skolans värld som kämpar med dolda förväntningar och förhoppningsvis kan boken få oss att våga tala mer om vad vi förväntar oss av varandras yrkesroller och därmed få större förståelse för varför vi ibland upplever frustration.

Gunilla Lindqvist och Annica Rodell
Stöd och anpassningar – att organisera särskilda insatser
Gothia fortbildning

ur Lärarförbundets Magasin