Läs senare

Tror på fettsyra som läshöjare

Tillskott av omega 3 och 6 höjer läsförmågan – särskilt hos elever med koncentrationssvårigheter, enligt neuropsykiatern Mats Johnsons studie.

15 okt 2016

Foto: Emelie Asplund

Hur gick er studie till?

– Vi undersökte hur läsförmågan för vanliga skolbarn i årskurs tre förbättrades av tillskott av omega 3 och 6. Halva gruppen fick omegakapslar och halva placebo i form av palmolja. Alla fick göra det datorbaserade lästestet Logos före studien, efter tre månader och efter sex månader.

På vilka sätt förbättrade sig de elever som fick omegakapslarna?

– De blev framför allt bättre på fonologisk avkodning, som mättes genom att de fick läsa nonsensord, och på visuell analys som innebar att de fick jämföra textrader för att avgöra vilka som var lika. I behandlings-studier beräknar man ett mått som kallas effektstorlek och pratar om små, medel-stora eller stora effekter. Effekterna i vår studie var medelstora eller i vissa fall stora. De stora effekterna rörde barn med koncentrationssvårigheter.

Hur avgjorde ni vilka barn som hade koncentrationssvårigheter?

– Vi delade ut skattningsformulär till alla föräldrar och utifrån deras svar delade vi in barnen i två grupper, en som hade koncentrationsförmåga under medianen och en som hade över. Vi hade inga barn i studien med så mycket symtom att adhd-diagnos kunde misstänkas.

Det finns många tidigare studier kring tillskott av omega 3 eller 6 till barn. Vad visar de?

– Tidigare studier har visat effekter på barn med adhd, som fått lättare att koncentrera sig och i vissa fall förbättrat sin läs-förmåga. Det här är den första studie som visar att omega 3/6-tillskott kan ha goda effekter även för andra skolbarn. Att olika studier gett olika utfall kan bero på att man använt sig av skilda preparat. Sammansättningen av de påverkande fettsyrorna har inte varit samma. Det preparat som vi sett goda effekter av har höga halter av fettsyran epa och låga av dha.

Skulle du rekommendera intag av omega 3 och 6 till barn för att förbättra deras läsförmåga?

– Det behövs ytterligare studier som bekräftar vårt resultat innan man kan ge sådana rekommendationer men om någon frågar så säger jag att de kan prova. Det är i alla fall inte farligt och det finns möjligheter att det hjälper.

Såg ni några biverkningar?

– 5 procent av deltagarna fick magbesvär. Ett barn avbröt på grund av magont och några fick lös avföring men ingen fick allvarliga problem. Några fick avbryta studien för att de hade svårt att svälja kapslarna. Det var väntat eftersom tidigare studier haft samma omfattning av biverkningar och besvär.

Finns det några kopplingar mellan din studie och kommersiella intressen?

– Studien är genomförd med hjälp av forskningsanslag från företaget som gör de omegakapslar vi använt oss av. De har inte påverkat resultat eller analys och artikeln är fackgranskad och publicerad i en internationell vetenskaplig tidskrift.

Namn: Mats Johnson

Yrke: Forskare på Gillbergcentrum, Göteborgs universitet.

Aktuell: Med studien Omega 3/6 fatty acids for reading in children: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial in 9-year-old mainstream schoolchildren in Sweden. 154 barn ingick i studien som visade att tillskott av omega 3 och 6 kan förbättra läsförmåga hos skolbarn.

ur Lärarförbundets Magasin