Läs senare

Tungt om komplext yrke

Margot Christiansen har läst en bok som i sin helhet inte är direkt användbar för varenda en av landets specialpedagoger. Däremot kan utvalda kapitel fungera som underlag för diskussion med kollegorna.

05 sep 2016

När jag börjar bläddra i Specialpedagogik–i, om, för och med praktiken, blir jag snabbt varse specialpedagogikens komplexitet. Tolv författare, representanter från olika professioner inom specialpedagogisk verksamhet, har skrivit tio avsnitt som alla tar utgångspunkt i specialpedagogisk forskning. Vid första anblicken känns texterna tunga men efter hand hittar jag ett par som jag kan koppla till min egen verklighet som specialpedagog.
Joakim Samuelssons och Jonas Hallströms kapitel om matematiksvårigheter i åtgärdsprogram. Som konklusion av sin studie skriver de att om skolan har som ambition att åtgärdsprogrammen ska vara ett stöd för den specialpedagogiska verksamheten i matematik, bör de vara mer preciserade och snarare handla om matematiska resonemang än som nu är fallet, träning av matematiska färdigheter. Jag håller med och menar att detta inte bara gäller åtgärdsprogram i matematik utan även de i övriga ämnen. De ska inte innehålla för många mål och dessa ska vara konkreta, detaljerade och nåbara.

Kapitlet Studenter med läs- och skrivsvårigheter inom lärarutbildningen av Lotta Holme. De lärarstuderande som intervjuats i hennes studie, har använt sig av kompensatoriskt stöd för sina tillkortakommanden. Denna strategi har inte bidragit till utveckling av den skriftspråkiga förmågan och därför resulterat i att alla uppgifter som har med skrift att göra, fortsatt att kräva en stor arbetsinsats och ta mycket tid i anspråk. Författaren menar också att det kan innebära att det blir svårt för den färdigutbildade läraren att på ett professionellt sätt möta elever med skriftspråkiga svårigheter. För att den studerande ska utveckla sitt skriftspråk krävs, enligt Lotta Holme, individanpassad undervisning i och om skriftspråkiga principer, parallellt med de kompensatoriska insatserna. Jag menar att detta är viktig kunskap att ta med sig i arbetet med yngre elever med läs- och skrivsvårigheter.

Boken har karaktär av studentlitteratur och studenter kanske läser från pärm till pärm. Är du verksam pedagog, skulle jag rekommendera att välja de kapitlen som intresserar dig mest och sedan diskutera dem med dina kollegor. På det sättet får du mest behållning av boken.

Specialpedagogik – i, om, för och med praktiken

Anna-Lena Eriksson Gustavsson, Karin Forslund Frykedal och Marcus Samuelsson (red)

Liber

ur Lärarförbundets Magasin