Läs senare

Utbildning hotas av nedläggning

Specialpedagogutbildningen kan komma att läggas ned. Högskoleverket utreder under våren om det behövs både en speciallärar- och en specialpedagogutbildning.
– Båda utbildningarna måste finnas, säger Lärarförbundets ombudsman Lars Svensson.

03 feb 2012

Regeringen skriver i uppdraget till Högskoleverket att återinförandet av speciallärarexamen 2008 kan ha påverkat behovet av en särskild specialpedagogexamen.

– När man tittar på examensordningarna är de relativt lika. Vi vill veta om det finns behov av en särskild specialpedagogutbildning eller om det räcker med en speciallärarutbildning med olika inriktningar, säger Anna Neumann, politiskt sakkunnig hos utbildningsminister Jan Björklund, till Lärarnas Tidning.

Christina Ekelund är ordförande i Lärarförbundets skolformsnämnd Specialpedagogik samt lärare på lärar- och specialpedagogutbildningen vid Göteborgs universitet. Hon tycker att båda utbildningarna ska vara kvar.

– Det handlar om två olika professioner. Specialpedagogen och specialläraren fyller olika funktioner och ska samarbeta för att uppnå maximal effekt, säger hon.

Specialpedagogens främsta funktion är att arbeta förebyggande och utvecklingsfrämjande, enligt Christina Ekelund. Specialpedagogen står för ett helikopterperspektiv på skolverksamheten. Hon eller han ska bedöma hur miljö, organisation och struktur påverkar elevernas inlärning. Handledning av andra lärare är också en viktig arbetsuppgift.

– I samtal med lärare och rektorer påverkar specialpedagogen förutsättningarna för alla elevers möjlighet till en god utveckling och en bra skolvardag, säger Christina Ekelund.

Men sådan ser inte verkligheten ut i dag för alla specialpedagoger. De får inte sällan undervisa enskilda elever – en arbetsuppgift som mer passar en speciallärare. Det händer att kommuner i platsannonser söker specialpedagoger med inriktning mot läs- och skrivinlärning.

– Det har blivit ett mischmasch, men det löser man inte genom att ta bort en av utbildningarna, utan genom att förtydliga skillnaderna i utbildningarna, säger Christina Ekelund.

Om specialpedagogutbildningen tas bort finns risk att barn i behov av särskilt stöd inom förskolan glöms bort, påpekar Christina Ekelund:

– Det är otroligt viktigt att upptäcka barns behov redan i förskolan.

Lärarförbundet kommer på något sätt att framföra synpunkter till Högskoleverket, säger ombudsman Lars Svensson. Men först vill förbundet ta reda på hur arbetssituationen för dagens specialpedagoger ser ut – om de jobbar just med handledning och skolutveckling eller om de ofta får en speciallärares roll. Utan att föregripa vad Lärarförbundet kommer fram till säger Lars Svensson att han hellre ser att rollerna mellan de båda lärargrupperna förtydligas än att en av utbildningarna läggs ner.

– Den omställning som kom med specialpedagogerna är viktig att värna. Det handlar om ett inkluderande synsätt – att felet inte sitter hos barnet utan att det kan vara verksamheten som behöver anpassas.

Han tror inte att det är någon god idé att slå samman de båda utbildningarna.

– Det är trångt i utbildningarna redan i dag. Jag tror att man ska passa sig för att stoppa in allting i en.

Högskolverket ska redovisa sitt uppdrag för regeringen senast den 1 maj.

ur Lärarförbundets Magasin