Läs senare

Yrkesroll under lupp

Stämmer verkligen yrkesrollen med den utbildning man har fått som speciallärare och specialpedagog? Det är en frågeställning i Kerstin Göranssons forskningsprojekt Speciella yrken.

03 apr 2012

Vad ska ni studera?

– Vi vill bland annat se om lärarnas yrkesroll stämmer överens med den utbildning de har fått. Det finns inte någon gedigen forskning på det här området. Förändringar har genomförts utan tillgång till en samlad bild om hur dessa lärare arbetar. Det ska det här projektet råda bot på.
 

Det ingår en enkät som riktar sig till anställda speciallärare, specialpedagoger och resurslärare. Vad vill ni veta?

– Den ska undersöka vilken utbildning de lärare som är anställda som specialpedagoger och speciallärare har, vilka funktioner de har i kommunerna, vilka arbetsuppgifter de har och hur stor del av deras arbetstid som används för undervisning, skolutveckling och annat.

 

Dessutom ska ni specialstudera ett antal speciallärare och specialpedagoger?

– Utifrån de första undersökningarna ska vi sålla fram ett antal lärare som arbetar enligt olika modeller, till exempel sådana som främst arbetar ur ett helikopterperspektiv med skolutveckling och handledning och lärare som främst arbetar med enskilda elever och deras undervisning.

 

Är inte det här ungefär det som Högskoleverket har fått i uppdrag att utreda?

– Nej, de gör en snabbutredning på några månader på beställning. Det är inte mycket till undersökning och ger inte ett särskilt välgrundat underlag för ett beslut om specialpedagogutbildningen ska läggas ner eller inte.

Det har funnits en del kritik under åren, även från specialpedagoger, att de inte har fått arbeta på det sätt som det var tänkt, med både undervisning, handledning och skolutveckling.

– Det är svårt för en specialpedagog att komma och förändra en skolverksamhet som består av många delar som strävar åt olika håll. Kanske har varken lärare eller skolledning samma uppfattning som specialpedagogen eller specialläraren om vilken roll de ska spela på skolan.

 

Vissa såg återinförandet av speciallärarutbildning som ett uttryck för att åter se skolproblem som individuella tillkortakommanden hos eleverna. Nu finns förslag på att helt ta bort specialpedagogerna.

– Om jag ska svara neutralt så beror det på hur man vill att skolan ska utvecklas. Men inte heller de nya speciallärarna är sådana som utbildades tidigare. I den nya examensordningen står de att de ska förberedas för att även arbeta med skolutveckling. Men det är problematiskt att examensordningarna är så lika.

 

Men du tycker inte att man ska ta bort specialpedagogerna?

– I alla fall inte den roll de har. Det blir svårt för speciallärarna att omfatta alla delar som behövs för att utveckla skolan och vara ett bra stöd för att möta elevers olikheter. Speciallärarna har mer diagnosspecifik kunskap och de flesta svårigheter är inte diagnosspecifika.

KERSTIN GÖRANSSON

Yrke: Docent vid Mälardalens högskola

Aktuell: Leder det treåriga forskningsprojektet, Speciella yrken? – ett projekt om speciallärares och specialpedagogers arbete och utbildning, som har fått drygt sju miljoner kronor av Vetenskapsrådet

 

ur Lärarförbundets Magasin